Καλεντάρι Αγώνων

Σύλλογοι Μέλη

Σύλλογοι Μέλη

10 ος Ημιμαραθώνιος Δρόμος Καλαμπάκα-Τρίκαλα “Θανάσης Σταμόπουλος” - Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

10 ος Ημιμαραθώνιος Δρόμος Καλαμπάκα-Τρίκαλα “Θανάσης Σταμόπουλος”

Κ υ ριακή 12 Μ αρτίου 2017

Ο Ημιμαραθώνιος Δρόμος Καλαμπάκ α-Τρίκ αλα “Θανάσης Σταμόπουλος” διοργανώνεται για 10η συνεχόμενη χρόνια από τον Σύλλο γο Δρομέων Τρικ άλων κ αι τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Περιφερειακ ή Ενότητα Τρικ άλων.
Παράλλη λα μ ε τον Ημιμαραθώνιο δρόμο (21,1 χλμ) θα διεξαχθ εί αγώνας 5χλμ μέσα στη ν πό λη των
Τρικ άλων κ αθώς κ αι αγώνας 1000 μέτρων για παιδιά 8-14 ετών.

Ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων ορίστηκ ε η Κυριακή 12 Μαρτίου 2017. Οι εγγραφές για τους αγώνες θα εί ναι α νοιχτές μέχρι τις 5 Μαρτίου και ώ ρα 24:00.

ΑΡΘΡΟ 1

Οι αγώνες 21,1 χλμ κ αι 5 χλμ θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους κ ανονισμούς που ορίζει ο
ΣΕΓΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 2

Οι αγώνες 21,1 χλμ κ αι 5 χλμ εί ναι α νοιχτοί σε ό λους τους δρομείς άνω των 18 ετών.

Δρομείς ά νω των 16 ετών στα 21,1χλμ. κ αι άνω των 14 ετών στα 5 χλμ ., θα μπορούν να συμμετάσχουν με υπεύθυνη δήλωση του κ ηδεμόνα τους. Η κ ατάταξη των δρομέων θα γί νει κ αι με ηλικ ιακ ές κ ατηγορίες σύμφωνα μ ε τους κ ανονισμούς του ΣΕΓΑΣ. Οι δρομείς συμμετέχουν στον α γώνα με δικ ή τους ευθύνη.

Ο αγώ νας 1000 μέτρω ν είναι ανοιχ τός σε παιδιά ηλικ ίας 8 έως κ αι 14 ετών με υπεύθυνη δήλωση του κ ηδεμόνα τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Κάθε συμμετοχή θεωρείτε ως μη ακ υρώσιμη κ αι εμπεριέχει πλήρη αποδοχή των κ ανο νισμών. Αθλητές που δε μπορούνε να πάρουν μέρος στο ν α γώνα μ πορούν να μεταβιβάσουν την εγγραφή τους σε κ άποιον ά λλο δρομέα μέχρι τις 5 Μαρτίου 2017.

ΑΡΘΡΟ 4

Κάθε αθλητής θα μπορεί να παρα λάβει το τσιπ χρο νομέτρησης (Bib), τον αριθμό, το Τ-Shirt κ αι διάφορα άλλα α ναμ νηστικ ά του αγώνα , το Σάββατο, την προηγούμενη ημέρα του αγώνα από τις 10:00 – 19:00 στο χώρο λειτουργίας κ αι έκ θεσης του αγώνα, στην κ εντρικ ή πλατεία Τρικ άλων. Η παράδοση των (Bibs ) κ αι των αριθμών θα εί ναι δυνατή κ αι την ημέρα του αγώνα στο χώρο της αφετηρίας, στην κ εντρικ ή πλατεία Κα λαμπάκ ας, μία ώρα πρι ν τη ν εκ κ ίνηση του αγώνα. Και στις δύο περιπτώσεις εί ναι απαραίτητη η παρουσίαση της επιβεβαίωσης εγγραφής κ αι της αστυνομικ ής ταυτότητας.

ΑΡΘΡΟ 5

Σταθμοί ανεφοδιασμού κ αι υδροδοσίας θα υπάρχουν στον Ημιμαραθώνιο στα 5χλμ, 10χλμ, 15χλμ,
18χλμ κ αι στον τερματισμό, ενώ για τον α γώνα 5 χλμ στο 3 χλμ. Οι δρομείς του Ημιμαραθωνίου θα πρέπει να ο λοκ ληρώσουν το ν α γώνα του ς εντός 3 ωρών, ενώ των 5 χλμ εντός μίας ώρας. Μετά το πέρασμα κ αι του «αυτοκ ινήτου τερματισμού αγώνα» στον Ημιμαραθώνιο, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να σεβαστούν την κ υκ λοφορία των οχημάτων κ αι η συνέχιση του αγώνα γί νεται με δικ ή τους ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 6

Η ασφάλεια των α γώνων θα είναι υπό τον έλεγχο του Τμήματος Τροχαίας της Ελλη νικ ής αστυνομίας κ αι της Δημοτικ ής αστυνομίας Τρικ άλων. Ιατρικ ές υπηρεσίες θα χορηγούνται από τον Ελληνικ ό Ερυθρό Σταυρό κ αι από τους γιατρούς αγώνα, ενώ ο πρώτος σταθμός παροχής ιατρ ικ ών υπηρεσιών για τον Ημιμαραθώνιο θα βρίσκ εται στο 5χλμ. Οι επόμενοι σταθμοί θα βρίσκονται στο 10χλμ, 15χλμ., 18χλμ κ αι στον τερματισμό. Στο ν α γώνα οι συμμετέχο ντες λαμβά νουν μέρος με δικ ή τους ευθύνη, ενώ για ιατρικ ούς λόγους οποιοσδήποτε αθλητής μπορεί να εμποδιστεί να συ νεχίσει τον α γώνα.

ΑΡΘΡΟ 7

Το σύστημα Cham pionChip θα χρησιμοποιηθεί για τη χρονομέτρηση των αγώνων. Σε κ άθε συμμετέχοντα θα δοθεί ένα τσιπ χρο νομέτρησης (Bib) την ώρα συλλο γής των απαραίτητων για τη συμμετοχή του στον αγώνα. Για τον έλεγχο των συμμετεχό ντων θα υπάρχουν για τον Ημιμαραθώνιο σταθμοί ελέγχου στην εκ κίνηση, στο 10χλμ κ αι στον τερματισμό, ενώ για τον α γώνα των 5 χλμ στην εκκ ίνηση κ αι στον τερματισμό. Δρομείς που δε θα ακ ολουθήσουν τη διαδρομή κ αι τα προβλεπόμενα σημεία ελέγχου θα ακ υρώνονται.

ΑΡΘΡΟ 8

Καταστροφή περιουσίας: ο διοργανωτής απεκ δύεται πάσης ευθύνης για κ αταστροφή, κ λοπή, απώλεια, κ τλ της προσωπικ ής περιουσίας των συμμετεχό ντων. Οι συμμετέχο ντες δε θα έχουν το δικ αίωμα να στραφούν κατά του διοργανωτή για οποιαδήποτε κ αταστροφή που μπορεί να προκ ληθεί στον εξοπλισμό τους ή το όχημά τους.

ΑΡΘΡΟ 9

Οι συμμετέχοντες σαφώς κ αι αποκ λειστικ ά παραχωρούν στο διοργανωτή το ανέκκ λητο δικ αίωμα χρήσης του ονόματός τους, των στοιχείων τους, των φωτογραφιών τους ή οποιουδήποτε εγγράφου του αγώνα για μελλο ντικ ή εκ μετάλλευση ή χρήση σε δικ αστικ ές υποθέσεις , ρυθμιστικ ές αρχές, διαφήμισης ή χρήσης τους για στατιστικ ά δεδομένα.

ΑΡΘΡΟ 10

Ποδήλατα ή φωτογράφιση κ αι βιντεοσκ όπηση του αγώνα θα είναι δυνατά μόνο μετά την έγκ ριση από την οργα νωτικ ή επιτροπή αγώνα κ αι την έκ δοση ειδικού πιστοποιητικού.

ΑΡΘΡΟ 11

Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν γνώση κ αι αποδέχονται όλα τα άρθρα των κ ανονισμών ταυτόχρονα με την εγγραφή τους στον αγώνα . Επίσης οι συμμετέχοντες συμφωνούν με λό γο τιμής να μην επισπ εύσουν την εκ κ ίνηση και να κ αλύψουν την πλήρη απόσταση των α γώνων, πρι ν περά σουν τη γραμμή του τερματισμού.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Συνο λικ ά οι παροχές στο δρομέα με την ο λοκ λήρωση της εγγραφής του είναι οι ακ όλουθες:

1. Αριθμός συμμετοχής του αθλητή .

2. Ηλεκ τρονικ ή χρονομέτρηση με τσιπ.

3. Αναμ νηστικ ό εγχαρα γμένο Μετάλλιο.

4. Αναμ νηστικ ό τεχνικ ό T-Shirt

5. Παροχή νερού, ισοτονικ ών ποτών κ αι ιατρικ ών υπηρεσιών κ ατά τη διάρκ εια κ αι μετά το τέλος του αγώνα .

6. Μεταφορά του δρομέα του ημιμαραθωνίου στην αφετηρία κ αι επιστροφή αμέσως μετά το τέλος του αγώνα .

ΜΕΤΑΦ ΟΡΑ ΑΘΛ ΗΤΩ Ν
Για την εξυπηρέτηση των δρομέων τη ν ημέρα του α γώνα θα υπάρξουν λεωφορεία τόσο για τη μεταφορά των δρομέων από την κ εντρικ ή πλατεία Τρικ άλων προς την Καλαμ πάκ α για την εκκ ίνηση του αγώνα, όσο κ αι μετά το τέλος του αγώνα για την επιστροφή δρομέων από τα Τρίκ αλα στην Καλαμπάκ α. Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν το πρωί της Κυριακ ής από την κ εντρικ ή πλατεία Τρικ άλων για την Καλαμπάκ α στις 7:45 - 8 :00 π.μ. κ αι μετά την ολοκ λήρωση του αγώνα , λεωφορεία θα επιστρέψουν δρομείς στην Καλαμ πάκ α αμέσως μετά τις απονομές (στις 12:45 μ.μ. κ αι στις 14:00 μ.μ. περίπου).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΑ
Όσοι δρομείς επιθυμούν μπορούν να τοποθετήσουν τα προσωπικ ά τους αντικ είμενα στον ατομικό τους σάκ ο κ αι να τον παραδώσουν στο λεωφορείο, που θα υπάρχει ειδικά γι’ αυτό το σκ οπό στην αφετηρία, αφού πρώτα τοποθετήσουν τον αυτοκόλλητο αριθμό που θα παραλάβουν μαζί με τον αριθμό συμμετοχής τους κ αι το chip χρονομέτρησης από τη γραμματεία του αγώνα .

Η παράδοση των προσωπικ ών α ντικ ειμένων θα πρέπει να γίνει το αργότερο 30 λεπτά πριν την εκκ ίνηση του αγώνα. Η παρα λαβή των προσωπικ ών α ντικ ειμένων, αμέσως μ ετά τον τ ερματισμό, θα γί νεται από τους ίδιους τους δρομείς κ αι από συγκ εκ ριμένο σημείο στην κ εντρικ ή πλατεία Τρι κ άλων, με την επίδειξη του αριθμού συμμετοχής τους κ αι αφού έχουν παραδώσει το chip χρονομέτρησης.

( ΠΡΟΣΟΧ Η: Οι δρομείς θα πρέπει να τοποθετήσουν σε σε ευδιάκ ριτο σημείο τον αυτοκόλλητο αριθμό συμμετοχής κ αι ο σάκ ος τους θα πρέπει να εί ναι κ αλά κ λεισμένος. Επίσης συστήνεται να μη ν περιέχει σημαντικ ά έγγραφα, χρήματα, τιμαλφή ή φάρμακ α κ αθώς οι διοργανωτές δεν φέρουν κ αμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειάς τους).

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡ ΑΦ ΗΣ

Το κ όστος εγγραφής για τους αγώνες των 21,1χλμ κ αι 5 χλμ είναι :
• 15€ μέχρι την Κυριακή 26 Φ εβρουαρίου κ αι 20€ μετά την Κυ ριακή 26 Φ εβρουαρίου έω ς την 5 Μαρτίου για ατο μικ ή ε γ γ ραφ ή ,είτε είστε α νεξάρτητος δρομέας είτε ανήκ ετε σε κ άποιον Σύλλο γο.
• 12€ μέχρι την Κυριακή 26 Φ εβρουαρίου κ αι 17€ μετά την Κυ ριακή 26 Φ εβρουαρίου έω ς
την 5 Μαρτίου γι α μ έ λη τ ω ν συ λλό γω ν δ ρ ο μ έων ό λης της χώρας που θα εγγράφο νται
ομαδ ικ ά κ αθώς κ αι οι

υ μ μ ετ έχο ντ ες σε ο μ α δ ι κ ή εγγρ α φ ή (5 ατό μω ν κ αι ά νω ).
Ακ υρώσεις δεν θα είναι δυ νατές, α λλά θα εί ναι δυνατή η μεταβίβαση της συμμετοχής σε άλλο δρομέα με δήλωση έως κ αι μια εβδομάδα πριν τον α γώνα . Οι εγγραφές για τον α γώνα των παιδιών θα γί νο νται το Σάββατο 11 Μαρτίου στη γραμματεία του αγώνα, στη ν κ εντρ ικ ή πλατεία Τρικ άλων, από τις 10:00 έως κ αι τις 17:00. Το κόστος συμμετοχής στον αγώνα των παιδιών εί ναι δωρεά ν.

ΟΡΙΟ Σ ΥΜΜ ΕΤΟΧΩ Ν
Για λόγους ασφαλείας θα υπάρχει όριο συμμετοχών τόσο στον Ημιμαραθώνιο όσο και στον αγώνα των
5 χιλιομέτρων:
ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΙΟ ΣΥΜΜ ΕΤΟΧΩ Ν
ΗΜΙΜΑΡ ΑΘΩΝΙΟΣ 1800
ΑΓΩΝΑΣ 5 ΧΛΜ. 800
* ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛ ΗΜ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡ ΑΦ Η ΣΑΣ, ΜΠΟΡ ΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ ΕΥΘΥΝΟ ΕΓΓΡ ΑΦ ΩΝ κ.ΓΙΟΝΤΖΗ ΒΥΡΩΝΑ ΣΤΟ 6946905953 ΚΑΙ Ω ΡΕΣ 1 0 :0 0 -13:00
ΚΑ Ι 1 8 :0 0 -20:00

ΛΗΞΗ ΕΓΓΡ ΑΦ ΩΝ

A. ΗΛ ΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡ ΑΦ Η

ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦ ΗΣ:
Μέσω της ιστοσελίδας: www.trikalahalfmarathon.org Mέσω κ ατάθεσης του αντίτιμου στον τραπεζικ ό λογαριασμό: Τράπεζα: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δικαιούχος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αριθμ. Λογαριασμού: GR55 0171 2610 0062 6111 6258 269
BIC: PIRBGRAA

ΥΠΕ ΥΘΥΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ :ΓΙΟΝΤΖΗΣ ΒΥΡΩΝ
e-mail Επικινωνίας : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
e-mail Εγγραφώ ν : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
τηλ. επικοινω νίας : 6946905953

B. ΕΓΓΡ ΑΦ Η ΣΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:
• Στο κ ατάστημα “TRENCH ” στα Τρίκ αλα, Καποδιστρίου 10 ,καθημερινά 10:00 –
14:00 κ αι απογεύματα (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκ ευή) 18:00 – 20:30, τηλ. 2431
072170, Υπεύθυνος Διβά νης Ευάγγελος.
• Στο κ ατάστημα “URBAN P RINT ” στα Τρίκ αλα, Βενιζέλου 5, απογεύματα (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκ ευή) 18:00 – 20:30 , τηλ. 24310-21213, Υπεύθυνος Αριστείδης Δημήτρης.

ΛΗΞΗ ΕΓΓΡ ΑΦ ΩΝ : 5 Μ ΑΡΤ ΙΟ Υ 2 0 1 7

ΝΙΚΗΤΕΣ Π ΕΡΣΥΝΗΣ ΔΙΟΡ ΓΑΝΩΣΗΣ

Δω ρεάν θα είναι η συμμετοχή των τριών πρώτων της γενικ ής κ ατάταξης ανδρών - γυ ναικ ών . Επιπλέον, στο νικ ητή της κ ατηγορίας των ανδρών κ αι στη νικ ήτρια της κ ατηγορίας των γυ ναικ ών, του ημιμαραθωνίου του 2016, θα υπάρχουν κ αι οι παροχές της δωρεάν διαμονής .

ΕΛΙΤ ΑΘΛ ΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Δω ρεάν θα είναι κ αι η συμμετοχή των Ε λίτ Αθλητών/τριών . Η διοργά νωση έχει κ ατατάξει με βάση τις επιδόσεις τους τα τελευταία δύο χρόνια, σε δύο κ ατηγορίες, τους Ελίτ Αθλητές/τριες κ ι ανάλογα με
αυτές θα υπάρχουν κ αι κ άποιες επιπλέο ν παροχές.

ΕΛΙΤ ΑΘΛ ΗΤΕΣ ΑΝΔΡ ΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

Επίδοση Μαραθωνίου <2:25 <2:40

Επίδοση Ημιμαραθωνίου <1:08 <1:15

ΕΛΙΤ ΑΘΛ ΗΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Επίδοση Μαραθωνίου <2:50 <3:10

Επίδοση Ημιμαραθωνίου <1:20 <1:29

Οι Ελίτ Αθ λητές/τριες μπορούν να εγγραφούν απευθείας ηλεκ τρονικ ά, είτε μέσω α ποστολής των στοιχείων τους στο em ail των εγγραφών της διοργάνωσης.: regis trations @trikalahalfmarathon.org , Είναι όμως απαραίτητο να αποστείλου ν μαζί, φ ωτοτυπία της ταυτότητάς τους κι αποδεικ τικ ά των επιδόσεών τους, ώστε να ο λοκ ληρωθεί η εγγραφή τους.

Στους Ελίτ Αθλητές/τριες της Κατηγορίας Α παρέχεται από τη διοργάνωση, δωρεά ν διαμονή κ αι συμμετοχή στον αγώνα , ενώ στους αθλητές/τριες της Κατηγορίας Β παρέχεται από τη διοργάνωση δωρεάν συμμετοχή στον α γώνα .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜ ΕΤΕΧ ΟΝΤΩΝ

Οι αθλητές που α γωνίζο νται στον Ημιμαραθώνιο δρόμο «Θανάσης Σταμόπουλος» χωρίζο νται σε ηλικ ιακ ές κ ατηγορίες, σύμφωνα με τον πίνακ α που ακ ολουθεί:

8
50-54

9
55-59

10
60-64

11
65-69

12
70-74

13
75 ετών κ αι άνω

Αγώ νες Συλλόγω ν – Ομάδω ν Δρομέω ν: Για τον Ημιμαραθώνιο δρόμο κ αι για τον α γώνα των 5 χλμ. θα υπάρξει ομαδική βαθμολογία κ αι βράβευση των τριών πρώτων Συλλό γων-Ομάδων. Κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) δρομείς (άνδρες ή γυναίκ ες) κ αι η κ ατάταξη θα γίνεται με βάση το άθροισμα των κ αθαρών χρόνων τερματισμού των πέ ντε (5) πρώτων δρομέων κ άθε ομάδας. Νικ ήτρια ομάδα θα είναι αυτή με τον μικ ρότερο χρόνο.

ΕΠΑΘΛΑ
Για τους τρεις πρώτους αθλητές της γενικ ής κ ατάταξης ανδρών κ αι γυναικ ών θα διανεμηθούν χρηματικ ά έπαθλα σύμφωνα με το ν πίνακ α που ακ ολουθεί:

ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΝΔΡ ΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1ος/η
€ 150
€ 150

2ος/η
€ 100
€ 100

3ος/η
€ 50
€ 50

+30% για επιδόσεις
< 1:07:00
< 1:18:00

+50% για επιδόσεις
< 1:05:00
< 1:14:00

Επιπλέον στους/στις τρεις πρώτους -ες της γενικ ής κατάταξης κ αι στους/στις τρεις πρώτους -ες κ άθε κ ατηγορίας θα απονεμηθούν ξεχωριστά μετά λλια κ αι στους νικ ητές των κ ατηγοριών κ ύπελλα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜ Α ΑΓΩΝΩΝ

ΗΜΙΜ ΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜ ΟΣ
Κυριακή 12 Μαρτίου, 2017 - Εκ κίνηση στις 10:00 π.μ. από τη ν κ εντρικ ή πλατεία Κα λαμπάκ ας.

Η συνο λικ ή απόσταση της διαδρομής είναι 21.097 μέτρα (επίσημη μέτρηση από την AIM S), μ ε αφετηρία την Κα λαμπάκ α κ αι τερματισμό τα Τρίκ αλα, σε ασφά λτι νο δρόμο κ αι με κ λίση ελαφρώς κ ατηφορικ ή σε όλο το μήκ ος της.

ΑΓΩΝΑΣ 5 χλμ.
Κυριακή 12 Μ αρτίου, 2017 - Εκκ ίνηση στις 10:00 π.μ από τη ν κ εντρικ ή πλατεία Τρικ άλων.

Οι δρομείς θα ξεκ ινήσουν από την κ εντρική πλατεία Τρικ άλων κ αι αφού κ ατευθυνθούν προς την Καλαμπάκ α, θα κ άνουν αναστροφή σε κ άποιο σημείο της διαδρομής κ αι θα τερματίσουν στο ίδιο σημείο από όπου ξεκ ίνησαν στην κ εντρικ ή πλατεία Τρικ άλων. Η διαδρομή είναι κυκ λικ ή σχεδόν επίπεδη σε όλο
της το μήκ ος.

ΑΓΩΝΑΣ Π ΑΙΔΙΩΝ 1.000 μ.

Κυριακή 12 Μαρτίου, 2017 - Εκκ ίνηση στις 9:45 π.μ. από την κ εντρικ ή πλατεία Τρικ άλων για τον αγώνα των 1.000μ. (παιδιά ηλικ ίας 9 έως κ αι 14 ετών).

ΑΠΟΝΟΜ ΕΣ

10:45 - 10:50 - Βράβευση νικ ητών/τριών αγώνα 5 χλμ .
12:00 - 12:30 - Βράβευση νικ ητών/τριών αγώνα 21,1 χλμ κ αι όλων των κ ατηγοριών.


03


 

Αναζήτηση

Εγγραφή Newsletter

Σύνδεση Facebook

fb-1-un

Αθλητισμός για Όλους

1-3-5-1-eoslmay-a

Μέλος της Παγκόσμιας & Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας F.I.S.p.T. & U.E.S.p.T.

FISpT logo

uespt-union-europeen-sports-pour-tous

Καλεντάρι Αγώνων

Αθλητισμός για Όλους

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Σύλλογοι Μέλη

athinaioi dromeis 99 AP LAMIA 1

EOSLMA-Y 250X100-eng 001